PROJEKTY

Výzkumná činnost Střediska bezpečnostní politiky je realizována zejména v rámci řešení národních a mezinárodních projektů.
Tyto projekty řešíme jak samostatně, tak i v konsorciích s dalšími partnery.


PROBÍHAJÍCÍ

• PEACE RESEARCH CENTER PRAGUE

Pražské centrum pro výzkum míru - Centrum excelence Univerzity Karlovy, více informací na: www.prcprague.cz

• Indikátory včasného varování eskalace zamrzlých konfliktů

Odpovědný řešitel: PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

Cílem projektu je vytvořit metodologicky precizní, teoreticky informovanou, empiricky podloženou a zároveň úspornou a prakticky přímo využitelnou metodiku sledování indikátorů procesu rozmrzání dlouhodobě zamrzlých konfliktů. Metodika umožní příslušným orgánům státní správy využít nejaktuálnější výsledky výzkumu při sledování zamrzlých konfliktů v regionech jejich zájmu a poskytnout včasné varování před možnou eskalací těchto konfliktů.

• Cílený aplikovaný výzkum moderních technologií, metod a postupů ke zvýšení úrovně schopností HZS

Odpovědný řešitel: PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR

Cílený výzkum nových technologií, metod, metodik a postupů prakticky využitelných pro zvyšování bezpečnosti států a jeho občanů zahrnující neodkladná a dlouhodobá opatření na ochranu obyvatel, jako je varovnání, kolektivní a individuální ochrana, ochrana před nebezpečnými chemickými látkami, zdroji ionizujícího záření, včetně specifických opatření při použití zbraní hromadného ničení. Minimalizace následků krizových situací a zvýšení úrovně připravenosti HZS ČR.

Metodika ochrany výzkumných organizací s ohledem na ekonomickou bezpečnost státu

Odpovědný řešitel: Mgr. et Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR

Cílem projektu je vytvořit prakticky využitelnou, srozumitelnou, snadno aplikovatelnou a zároveň efektivní metodiku ochrany výzkumných organizací před nežádoucí snahou cizích mocností a dalších subjektů získávat z těchto organizací informace o jejich činnosti, jež mají nebo mohou mít význam pro ekonomickou bezpečnost a hospodářskou prosperitu České republiky.

 

VÝBĚR UKONČENÝCH PROJEKTŮ

  • ARGOS

  • EUSECON

  • MONITOR

  • OMEGA : Scénáře strategických šoků: budoucí prostředí veřejných politik

  • Adaptace bezpečnostního systému ČR na měnící se ekonomickou, sociální, demografickou a geopolitickou realitu

  • Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR